Skip to main content

Agenda

Data vergaderingen kalenderjaar 2024

Maandag 5 februari 19.30 – 21.30 u.

Maandag 11 maart 19.30 – 21.30 u.  

Dinsdag 23 april 19.30 – 21.30 u.

Maandag 3 juni 19.30 – 21.30 u.

Woensdag 3 juli 19.30 – 21.30 u.

Maandag 16 september 19.30 – 21.30 u.

Dinsdag 29 oktober 19.30 – 21.30 u.

Maandag 9 december 19:30 - 21:30 u.

Agenda 3 juli 2024

Datum:  3 juli 2024

Locatie: camping de Speeltol, Tol 2, 4267 ES Drongelen

Tijd:  19.30 – 21.30 u. 

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Kandidaatstelling nieuw BASDA-lid
 3. Verslag en actielijst vergadering d.d. 3-6-24
 4. Mededelingen en in-uitgaande stukken

  Ingekomen stukken:

  a. Lijst uigebrachte adviezen BASDA

  b. Concept Kadernota 2025

 5. Organisatie werksessie omtrent Toekomstvisie
 6. Strategisch accommodatiebeleid
 7. Voorbereiding gesprek werkgroep Zorg met wethouder S. Sheikkariem over het plan van aanpak thuiswonende met dementie
 8. Terugkoppeling vanuit werkgroepen
 9. Rondvraag en sluiting

Agenda 3 juni 2024

Datum:  3 juni 2024

Locatie: gemeentehuis Woudrichem

Tijd:  19.30 – 21.30 u.  

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Bespreking van een aantal items uit de OKO-aanpak (mevr. Geusen en dhr. van Sundert)
 3. Verslag en actielijst vergadering d.d. 23-4-24
 4. Mededelingen en in-uitgaande stukken

  Ingekomen stukken:

  a. Lijst uigebrachte adviezen BASDA

  b. Notitie ontwikkeling monitoring Sociaal Domein

  c. Reactie college op brief BASDA m.b.t. wachtlijsten WMO getekend

       Uitgaande stukken:

         d. Brief aan college m.b.t. mogelijk oprichten Adviesraad Toegankelijkheid

5. Stand van zaken werving nieuwe BASDA-leden

6. Organisatie werksessie omtrent Toekomstvisie Stelselherziening SD

7. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen

8. Rondvraag en sluiting

Agenda 23 april 2024

Datum:  23 april 2024

Locatie: gemeentehuis Woudrichem

Tijd:  19.30 – 21.30 u.  

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Verslag en actielijst vergadering d.d. 11-3-24

 3. Mededelingen en in-uitgaande stukken

  Mededeling:

  Save the date. Armoedepact 27-5-24 van 19:00 - 21:00

         Ingekome stukken:

        a. Lijst uitgebrachte adviezen

4. Jaarplan team Samenleving 2024

5. Informatie over twee Bestuursopdrachten in ontwikkeling

 • Proces en traject om te komen tot een stelselherziening sociaal domein breed per 2030;

 • Strategisch accommodatiebeleid maatschappelijk vastgoed.

6. Terugkoppeling bijeenkomst Inclusie en Toegankelijkheid

7. Werving nieuwe BASDA-leden

8. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen

9. Rondvraag en sluiting

Agenda 11 maart 2024

Datum:  11 maart 2024

Locatie: Dorpshuis het Vlechtwerk, Werkendam

Tijd:  19.30 – 21.30 u.  

 1. Opening en vaststellen agenda

 2.  Kennismaking met teammanager Voorveld & teammanager Regie
 3. Verslag en actielijst vergadering d.d. 5-2-24

 4. Mededelingen en in-uitgaande stukken

  Ingekomen stukken:

  a. Lijst uitgebrachte adviezen BASDA

  b. Themabijeenkomst Inclusief Alte

           Uitgaande stukken:

           c. Brief aan B & W over wachtlijst huishoudelijke hulp

  5. Taakverdeling BASDA - januari 2024

  6. Rooster van aftreden 2024 (incl. werving nieuw lid)

  7. Jaarverslag BASDA

  8. Jaarplanning ambtelijke organisatie

  9. Monitor Sociaal Domein; stand van zaken

  10. Bijeenkomsten komende maand

  11. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen

  12. Rondvraag en sluiting

  Agenda 5 februari 2024

  Datum:  5 februari 2024

  Locatie: Dorpshuis De Oude School te Drongelen.

  Tijd:  19.30 – 21.30 u.  

  1. Opening en vaststellen agenda

  2. Verslag en actielijst vergadering d.d. 12-12-2024 
  3. Mededelingen en in-uitgaande stukken Ingekomen stukken:

   a. Lijst uitgebrachte adviezen BASDA

   b. Brief gemeente over communicatie omtrent loslaten inkomenstoets

  4. Visie op werken
  5. Monitor Sociaal Domein

  6. Accomodatiebeleid, incl. afstemming Sportraad
  7. Jaarplanning ambtelijke organisatie

  8. Terugblik op evaluatiebijeenkomst
  9. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen
  10. Vervanger en afscheid Tim
  11. Rondvraag en sluiting

  Agenda 12 december 2023

  Datum:  12 december 2023 

  Locatie: Steunpunt de Buitenplaats in Sleeuwijk 

  Tijd:  19.30 – 21.30 u.  

  1. Opening en vaststellen agenda

  2. Bespreken wachtlijstproblematiek Hbh met teammanager Toegang.
  3. Terugkoppeling gesprek met mevr. Ubben m.b.t. Inkomenstoets Hbh.

  4. Verslag en actielijst vergadering dd. 31-10-2023.
  5. Mededelingen en in-uitgaangde stukken

   Ingekomen stukken:

   a. Lijst uitgebrachte adviezen BASDA

   b. Mail m.b.t. mobiliteitsconsulent in Altena d.d. 16-11-2023

   Uitgaande stukken:

  6. Evaluatie BASDA op 12 januari 2024
  7. Concept vergaderrooster BASDA 2024
  8. Opvolging dhr. Dierckx
  9. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen
  10. Rondvraag en sluiting

  Agenda 31 oktober 2023

  Datum:  31 oktober 2023 

  Locatie: 't Uivernest, Kerkstraat 9-11, 4273 CA Hank  

  Tijd:  19.30 – 21.30 u.  

  1. Opening en vaststellen agenda

  2. Gesprek met beheerder.

  3. Verslag en actielijst vergadering dd. 19-9-'23
  4. Mededelingen en in- en uitgaande stukken

   Ingekomen stukken:

   a. Lijst uitgebrachte adviezen BASDA

   Uitgaande stukken:

   b. Advies m.b.t. aanpassing in de re-intergratie verordening d.d. 10-10-'23

   c.  Advies m.b.t. plan van aanpak dementie d.d. 20-10-'23
  5. Wijziging verordening m.b.t. hulp huishouden (m.b.t.inkomenstoets)
  6. Terugkoppeling overleg met Sportraad 
  7. Planning van evaluatiebijeenkomst BASDA
  8. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen
  9. Rondvraag en sluiting

  Agenda 19 september 2023

  Datum:  19 september 2023 

  Locatie: Dorpshuis Tavenu, Singel 16A, 4255 HD Nieuwendijk  

  Tijd:  18.30 – 21.30 u.  

  1. Opening en vaststellen agenda

  2. Gesprek met wethouder A v. Hunnik

  3. Digitale sociale kaart Altena

  4. Berenschot (bespreking maatschappelijke effecten n.a.v. de maatregelen)
  5. Jaarplan 2024 Team Samenleving; thema's die voor BASDA van belang zijn.

  6. Rol/invulling ambtelijk secretaris BASDA
  7. Verslag en actielijst vergadering dd. 4-7-23
  8. Mededelingen en in- en uitgaande stukken

   Ingekomen stukken:

   a. Lijst uitgebrachte adviezen BASDA

   b. beleidskader maatschappelijke opvang OGGZ en verslavingsprev.

   c.  Informatie m.b.t. Convenant Thuis in de Wijk

   d. PP-Presentatie opvang en huisvesting bijz. doelgroepen.e. Onderzoeksrapport 'een fijne dag voor mensen met dementie. f. Regeling verstrekking duurzaam witgoed.g. Voorstel vestigen laagdrempelige Menstruatie Uitgifte Punten.h. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2024-2027, adviesaanvraag
  9. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen
  10. Rondvraag en sluiting

  Agenda 4 juli 2023

  Datum:  4 juli 2023 

  Locatie: Dorpshuis Bolderik te Sleeuwijk 

  Tijd:  19.30 – 21.30 u.  

  Voorafgaand, vanaf 19.00 u.: 

  Gesprek met Lia en Niels, beheerder van de Bolderik.

  1. Opening en vaststellen agenda

  2. Presentatie over opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen

  3. Verslag en actielijst BASDA-vergadering d.d.  30-5-2023

  4. Mededelingen en in- en uitgaande stukken

   Ingekomen stukken:

   a. Lijst uitgebrachte adviezen BASDA

   b. Informatie m.b.t. Convenant Thuis in de Wijk

   c. Reactie gemeente op advies CEO WMO 2022

   Uitgaande stukken:

   d. Advies m.b.t. CEO d.d. 2 juni 2023

  5. Regiovisie Jeugd WBO

  6. Regionale samenwerking adviesraden n.a.v. bijeenkomst 13 juni.

  7. Digitale sociale kaart B&W

  8. Opzet en planning evalautie BASDA

  9. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen

  10.  Rondvraag o.a. voorbereiding volgende vergadering; wie sluit aan?

  11.  Sluiting

  Agenda 30 mei 2023

  Datum:  30 mei 2023 

  Locatie: Dorpshuis Teratina te Eethen 

  Tijd:  19.30 – 21.30 u.  

  Voorafgaand, vanaf 19.00 u.: 

  Gesprek met de voorzitter van Stichting ‘Dorp Eethen’. Deze stichting bestuurt het dorpshuis.

  1. Opening en vaststellen agenda

  2. Gesprek met Omar Dweik van Vluchtelingenwerk

  3. Verslag en actielijst BASDA-vergadering d.d. 18-04-2023

  4. Mededelingen en in- en uitgaande stukken

   a. Lijst uitgebrachte adviezen BASDA

   b. Mail m.b.t. traplift Handicare dd 28-04-2023

   c. Diverse Raadsinformatiebrieven. Deze zijn te lezen via deze link: 

   d. Mantelzorgwaardering evaluatie 2022 Trema Welzijn

   Uitgaande stukken:

   1. Advies m.b.t. Beleidskader ‘Gewoon opgroeien in Altena’

   2. Advies m.b.t. beleidsregels minima 2023 etc

  5. Conceptbegroting BASDA 2024 met toelichting

  6. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen

  7. Samenstelling BASDA; willen we nog een kandidaat werven? Zo ja,welke accenten leggen we?

  8. Planning Altenatafels (data en onderwerpen) t.b.v. planning aanwezigheid BASDA

  9. Rondvraag o.a. voorbereiding volgende vergadering; wie sluit aan?

  10.  Sluiting

  Agenda - 18 April 2023

  Datum:  18 april 2023 

  Locatie’t Buitenhoff, Buitenlaan 1, Andel

  Tijd:  19.30 – 21.30 u.  

  Voorafgaand, vanaf 19.00 u.: 

  Gesprek met de beheerder van ’t Buitenhoff. 

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Gesprek met Omar Dweik van Vluchtelingenwerk
  3. Bespreken adviesaanvragen ingebracht door Alina Kuiper

   a. Adviesaanvraag beleidsregels ondersteuning minima 2023      

   - bespreken concept kaders en planning/procesafspraken

   b. Adviesaanvraag Witgoedregeling           

   c. Adviesaanvraag Altenabon         

  4. Mededelingen en in- en uitgaande stukken.

   Ingekomen stukken:

   a. Lijst uitgebrachte adviezen BASDA

   b. Diverse Raadsinformatiebrieven. Deze zijn te lezen via deze link: 

   c. Convenant ‘Thuis in de wijk’ (artikel Kontakt 6 april, pag. 13)

   Uitgaande stukken:

   d. Ongevraagd advies aan het college m.b.t. opzet sociale kaart. Mededelingen o.a.:

    – invulling vacature teammanager Kwaliteit en Administratie

  5. Verslag en actielijst BASDA-vergadering d.d. 28-02-2023 
  6. Beleidskader ‘Gewoon Opgroeien in Altena een preventieve aanpak.’    
  7. Rondvraag en sluiting

    o.a. voorbereiding volgende vergadering; wie sluit aan?

  Agenda - 28 Februari 2023

  Datum :  dinsdag 28 februari 2023 

  Locatie :  Dorpshuis Veen, Groeneweg 2, 4264 RN  Veen 

  Tijd :  19.30 – 21.30 u.  

  Voorafgaand, vanaf 19.00 u.: 

  Gesprek met Willy Duister, beheerder ’t dorpshuis Veen. 

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Herbenoeming BASDA-leden bijgesloten 
  3. Benoeming nieuw lid BASDA en kennismaking bijgesloten  
  4. Gesprek met Omar Dweik van Vluchtelingenwerk 
  5. Stand van zaken sociale kaart – presentatie door Nathalie Doest v.a. 20.45 u. 
  6. Mededelingen en in- en uitgaande stukken  

        Ingekomen stukken: 

  1. Lijst uitgebrachte adviezen BASDA bijgesloten 
  1. Presentatie MAG in BASDA 24-01-2023 bijgesloten 
  1. RIB Leerplicht jaarverslag schooljaar 2021-2022 bijgesloten 
  1. RIB Uitvoeringsplan verbinding onderwijs, kinderopvang en 

       jeugdhulp bijgesloten 

  Uitgaande stukken: 

  Geen. 

  Mededelingen o.a.: 

   – invulling vacatures teammanager Voorveld en teammanager Toegang 

  1.   Verslag en actielijst BASDA-vergadering d.d. 15 december 2022 bijgesloten 
  2.   Verslag en actielijst BASDA-vergadering d.d. 24 januari 2023 bijgesloten 
  3.   Terugkoppeling bijeenkomst 15 februari; Vitaal Altena 
  4. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
  5.    o.a. terugkoppeling bezoek Midzuid 

   11. Rondvraag en sluiting

   o.a. voorbereiding volgende vergadering; wie sluit aan?  

   
  Agenda - 24 Januari 2023

  Datum :  dinsdag 24 januari 2023

  Locatie :  BuBeClu, Nijverheidsstraat 2, 4261 TK  Wijk en Aalburg

  Tijd :  19.30 – 21.30 u. 

  Voorafgaand, vanaf 19.00 u.:

  Ontmoeting met Jan Ockers, voorzitter en beheerder van BuBeClu. 

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Toelichting op concept Maatschappelijke Agenda door projectleider Jung-Im Koomans
  3. Mededelingen en in- en uitgaande stukken 
     Ingekomen stukken:
   -Lijst uitgebrachte adviezen BASDA (bijgesloten)
   -Reactie gemeente op advies beleidsregel reiskostenvergoeding bij re-integratie (bijgesloten)

   Uitgaande brief:
  • Concept Reactie BASDA: advies over CEO 2021 bijgesloten

  Mededelingen o.a.:

  1. Verslag overleg en actielijst d.d. 15 december 2022 en actielijst (wordt nagezonden)
  2. Beleidsplan schuldhulpverlening
  3. Stand van zaken invulling vacature BASDA
  4. Jaarverslag 2022 BASDA + financiën 2022

  1. Rondvraag en sluiting

  o.a. voorbereiding volgende vergadering; wie sluit aan?
  Agenda - 15 December 2022

  Datum :  donderdag 15 december 2022 

  Locatie :  Dorpshuis ’t Uivernest, Kerkstraat 9-11, 4273 CA  Hank 

  Tijd :  19.30 – 21.30 u.  

  Voorafgaand, vanaf 19.00 u.: 

  Ontmoeting met Martinus de Bruijn, exploitant van het dorpshuis / zalencentrum. 

  1. Opening en vaststellen agenda 
  2.  Geactualiseerde aanpak programma Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd bijgesloten 
   -Toelichting door Liesbeth van ’t Ende, beleidsadviseur Jeugd
  3. Mededelingen en in- en uitgaande stukken  
    Ingekomen stukken: 
   -Reactie gemeente op brief BASDA 31-10-2022 over uitvoering Regiovisie WBO bijgesloten 
   -RIB stand van zaken rapport Berenschot bijgesloten 
   -Reactie gemeente op het BASDA-advies over het armoedebeleid bijgesloten 
  4. Lijst uitgebrachte adviezen BASDA bijgesloten 

   Mededelingen o.a.: 

   – vacatures binnen het sociaal domein; 

   -  terugkoppeling bijeenkomsten inzake Maatschappelijke Agenda  

  1. Verslag overleg en actielijst d.d. 01 november 2022 en actielijst   bijgesloten  
  1. Stand van zaken invulling vacature BASDA  
  1. Rondvraag en sluiting

  o.a. voorbereiding volgende vergadering; wie sluit aan?  

   

   

  Agenda - 1 November 2022

  Datum :  dinsdag 1 november 2022 
  Locatie :  Jongerencentrum De Pomp, Sportlaan 3A, 4286 ES Almkerk 
  Tijd :  19.30 – 21.30 u.  

  Voorafgaand, vanaf 19.00 u.: 

  Ontmoeting met vrijwilligers van het jongerencentrum.  

  • Opening en vaststellen agenda  
  • Doorontwikkeling Sociaal Domein  
   – toelichting door Wietske Heeg, directeur  
  • Stand van zaken m.b.t. uitvoering van de Wet Inburgering  
   gesprek met Jonathan Ragamin, beleidsmedewerker  
  • Verslag overleg d.d. 13 september 2022 en actielijst   bijgesloten  
  • Mededelingen en in- en uitgaande stukken  
  • Het bezoek aan MidZuid staat gepland op 1 december a.s. om 15.00 u. Geïnteresseerden uit andere werkgroepen kunnen ook bij dit bezoek aansluiten. 

  Ingekomen stukken: 

  • Reactie gemeente op advies BASDA m.b.t strategisch accommodatiebeleid bijgesloten 
  • Reactie gemeente op advies BASDA m.b.t. beleidsregels en studietoeslag bijgesloten 
  • Notulen bijeenkomst regio ASD bijgesloten  
  • Reactie gemeente op brief BASDA inzake werkwijze CEO bijgesloten 
  • Lijst uitgebrachte adviezen BASDA bijgesloten 
  • Verslag evaluatie BASDA d.d. 21-10-2022 in Dussen wordt nagestuurd   

  Uitgaande brief: 

  • Reactie BASDA aan Platform LVG n.a.v. notitie bijgesloten 
  • Adviesaanvraag Nota Vitaal Leven Altena (ontvangen per mail op 06-10-2022) 
  • deel A; gezondheid bijgesloten 
  • deel B; sport en bewegen bijgesloten 

  • Voorstel vergaderdata BASDA 2023 bijgesloten 

  • Invulling vacature  

  • Rondvraag en sluiting   

   

  Agenda - 13 September 2022

  Locatie:  Het Verlaat, ’t Verlaat 1, 4286 DB Almkerk
  Tijd: 19.30 – 21.30 u. 

  Voorafgaand om 19.00 u.:
  Kennismaking met wethouder Anneloes van Hunnik.

  • Opening en vaststellen agenda
  • Concept Beleidskader Gewoon Opgroeien in Altena bijgesloten
   Korte toelichting door Sjaan Markusse, beleidsadviseur, en
   maken van procesafspraken (geen inhoudelijke bespreking)
  • Opgroeien in een Kansrijke Omgeving bijgesloten
   (toelichting door Miranda van Erp, beleidsmedewerker Samenleving)
   Ter voorbereiding wordt verwezen naar deze link:
   https://www.trimbos.nl/aanbod/opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving/ijslandse-preventiemodel/
  • Mededelingen en ingekomen stukken 
   • Lijst uitgebrachte adviezen bijgesloten
   • Uitnodiging Werkconferentie Ervaringsdeskundigheid 21-09-2022 bijgesloten
  • Verslag overleg d.d. 5 juli 2022 en actielijst
  • Advies BASDA m.b.t. beleidsregels studietoeslag
  • Aanbesteding Wmo hulpmiddelen
  • Regiovisie Jeugd; terugkoppeling gesprek met wethouder Van Ooijen en inhoudelijke terugkoppeling van het regio-overleg met de adviesraden
  • Regionale samenwerking van adviesraden 
    (toelichting door Jos en Mariëlle)
  • Terugkoppeling vanuit de werkgroepen
   • Opgroeien en opvoeden;
   • Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo);
   • Bestaanszekerheid - samenwerking Altena-MidZuid; bespreken of we iemand van MidZuid uitnodigen om e.e.a. toe te lichten bij BASDA-vergadering in november of dat dit bij de werkgroep moet liggen;
   • Wonen en vervoer;
    o.a. Deeltaxi?
   • Senioren Platform Altena; terugkoppeling overleg
  • Jaarlijkse evaluatie (wat/hoe/wanneer?)
  • Rondvraag en sluiting

  Agenda - 5 Juni 2022

  Locatie :  De Harten Jager, Parallelweg 35, 4283 GR Giessen
  Tijd : 19.30 – 21.30 u. 

  Voorafgaand om 19.00 u.: Gesprek met medewerkers van De Harten Jager, Nicolette van Andel en Anne van Breugel, over activiteiten in deze accommodatie.

  • Opening en vaststellen agenda
   • Kennismaking met Tim Dierckx; voorstelronde
  • Mededelingen en ingekomen stukken 
   • Lijst uitgebrachte adviezen bijgesloten
   • Notitie LVB-ers van Platform VG MWB bijgesloten
   • Vooraankondiging Werkconferentie Consortium Ervaringsdeskundigheid d.d. 21-09-2022
  • Verslag overleg d.d. 24 mei 2022 en actielijst   
  • Regeling Mantelzorgwaardering 2023 
  • Advies BASDA m.b.t. reiskosten re-integratie bijgesloten 
  • Advies uitgangspuntennotitie Strategisch Accommodatiebeleid 
  • Regiovisie Jeugd (n.a.v. BASDA 24-05) 
  • Participatieplatform ‘Aan de Slag in Altena’; terugkoppeling gesprek met contactpersoon
  • Evalueren vergaderen op locatie en tijdstip
  • Terugkoppeling vanuit de werkgroepen
   1. Opgroeien en opvoeden;
   2. Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo);
   3. Bestaanszekerheid;
   4. Wonen en vervoer; o.a. Deeltaxi?
   5. Senioren Platform Altena
   6. Terugkoppeling overleg Platform WZW d.d. 16-06-2022
  • Rondvraag en sluiting

  Agenda - 24 Mei 2022

  Datum :  dinsdag 24 mei 2022 

  Locatie :  Dorpshuis Meeuwen, Dorpsstraat 28, 4268 GJ  MEEUWEN 

  Tijd : 19.30 – 21.30 u.  
  Voorafgaand om 19.00 u.: Ontmoeting met Wilbert Dekkers, beheerder Dorpshuis Meeuwen, waarin wordt toegelicht welke activiteiten er in het dorpshuis plaatsvinden  

  1. Opening en vaststellen agenda 
  2. Regeling Mantelzorgwaardering 2022 bijlage volgt 18-05  
    In aanwezigheid van Alina Kuiper  
  3. Mededelingen en ingekomen stukken  
   -Info over start onderzoek ‘Een fijne dag voor mensen met dementie’  bijgesloten 
   -
   Reactie gemeente op advies m.b.t. compensatie energiekosten bijgesloten 
   -
   Lijst uitgebrachte adviezen bijgesloten 
  4. Verslag overleg d.d. 12 april 2022 en actielijst   bijgesloten 
  5. Advies m.b.t. Jeugdhulp bijgesloten  
  6. Participatieplatform ‘Aan de Slag in Altena’ 
   Bespreken of de BASDA hier gebruik van kan/wil maken.  
   Ter voorbereiding: Zie <https://aandeslag.gemeentealtena.nl/nl-NL/pages/information> en  <https://aandeslag.gemeentealtena.nl/nl-NL/pages/faq>. + uitnodiging voor Inwonerspanel bijgesloten  
  7. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
   - Opgroeien en opvoeden; 
   - Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo); 
   - Bestaanszekerheid; 
   -Wonen en vervoer; o.a. Deeltaxi? 
   -
   Senioren Platform Altena 
  8. Rondvraag en sluiting  
  9. Demonstratie werken met de Drive door Mariëlle 

  Agenda - 12 April 2022

  AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 
  Locatie :  Dorpshuis De Dussenaar, Wilhelminaplantsoen 1, 4271 AX  Dussen 
  Tijd : 19.30 – 21.30 u.   

  1. Opening en vaststellen agenda 
  2. Kennismaking met:  
   – Corine Gaikhorst, manager Team Regie, en  
   – Wietske Heeg, directeur Sociaal Domein. 
   V.a. ca. 20.30 u. 
  3. Verslag overleg d.d. 1 maart 2022 en actielijst   bijgesloten 
  4. Mededelingen en ingekomen stukken  
   -Evaluatie mantelzorgwaardering bijgesloten 
  5. Stand van zaken compensatie energiekosten  
  6. Advies beleidsregels Tegenprestatie  
   Bijgesloten: 
   -
   Aanpassingen beleidsregels Tegenprestatie; 
   -Advies van de werkgroep. 
  7. Regiovisie Jeugd  
   Bijgesloten: 
   -Raadsinformatiebrief; 
   -Motie Christen Unie. 

   Het advies dat is opgesteld door de werkgroep wordt nagestuurd.
  8. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
   a. Opgroeien en opvoeden; 
   b. Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo);
   c. Bestaanszekerheid; 
   d. Wonen en vervoer. 
  9. Rondvraag en sluiting 

  Agenda - 1 Maart 2022

  Locatie :  Dorpshuis Vlechtwerk, H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ  Werkendam  
  Tijd : 19.30 – 21.30 u.  

  1. Opening en vaststellen agenda  
  2. Kennismaking met teammanagers Sociaal Domein: Anita Hilbink/Team Toegang en Mieke Kersten/Team Kwaliteit en Administratie (Corine Gaikhorst/Team Regie is verhinderd)  
  3. Verslag overleg d.d. 18 januari 2022 en actielijst   bijgesloten (stand van zaken overzicht adviezen wordt nagestuurd) 
  4. Mededelingen en ingekomen stukken   
  5. Agenda  Armoedepreventie- en bestrijding 2022-2025     bijgesloten  
  6. Adviesaanvragen m.b.t. aanpassingen beleidsregels   bijgesloten  Tegenprestatie; 
   Ondersteuning bij reiskosten voor re-integratie Altena 2022
   Ondersteuning minima 
  7. Financieel jaarverslag BASDA 2021 en begroting 2022   wordt nagestuurd 
  8. Bespreking lijst met essentiële organisaties waarmee we contact kunnen leggen ter verbetering bekendheid BASDA (conform afspraak in overleg 18-01)       
  9. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
   Opgroeien en opvoeden; 
  • Terugkoppeling bijeenkomst 20 januari 2022 

   Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo);
    
  • Terugkoppeling bijeenkomst strategisch accommodatiebeleid; 

   Bestaanszekerheid; 
  • Wonen en vervoer. 

        10.Beheer website BASDA (wordt toegelicht door Marjo) 
        11.Rondvraag en sluiting 

  Agenda - 18 Januari 2022

  Datum :  18 januari 2022 

  Locatie :  Online / Teams 

  Tijd : 19.30 – 21.30 u.   

  1. Opening en vaststellen agenda 
  2. Afscheid wethouder Paula Jorritsma 
  3. Kennismaking met Han-Willem Groeneveld, teammanager Samenleving
  4. Verslag overleg d.d. 30 november  2021, actielijst en svz-overzicht adviezen   bijgesloten 
  5. Mededelingen en ingekomen stukken  
   -
   Motie Progressief Altena   bijgesloten 
   -
   Reactie gemeente op advies Inburgering   bijgesloten 
   -
   Reactie gemeente op advies beleidsregels   bijgesloten 
   -
   Informatie regiovisie en inkoop Jeugdhulp regio W-B Oost   bijgesloten 
   -
   Mail Koepel adviesraden d.d. 16-12-2021   bijgesloten 
   -
   Declareren aanwezigheid bij BASDA-overleggen 
  6. Bespreken planning BASDA 2022 n.a.v. evaluatie; concrete afspraken maken  over acties (o.a. m.b.t. vergroten bekendheid BASDA bij inwoners en ambtenaren)  
  7. Jaarverslag 2021 BASDA; inhoudelijk en financieel   wordt nagestuurd 
  8. Begroting BASDA 2022     wordt nagestuurd  
  9. Rooster van aftreden BASDA   bijgesloten 
  10. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
   -Opgroeien en opvoeden; 
   -
   Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo); 
   o.a. – stand van zaken strategisch accommodatiebeleid; 
           - contacten met Senioren Platform Altena; 
           - terugkoppeling vanuit Platform WZW; 
   -Bestaanszekerheid; 
   -Wonen en vervoer.  
  11. Rondvraag en sluiting 

  Agenda - 30 November 2021

  Locatie :  De Werf, Woudrichem (voormalige raadszaal beneden) 

  Tijd : 19.30 – 21.30 u.   

  1. Opening en vaststellen agenda  
  2. Stand van zaken doorontwikkeling Sociaal Domein – door Carien Huizing 
  3. Beleidsregels sociaal domein – i.a.v. Bram Koolstra bijlagen reeds toe- gestuurd door Henk  
  4. Verslag overleg d.d. 19 oktober  2021, actielijst en overzicht adviezen bijgesloten 
  5. Mededelingen en ingekomen stukken 
   -Nieuwsbrief Armoedepact bijgesloten 
   -Lijst contactpersonen vanuit Team Samenleving bijgesloten      -Samenwerking met Senioren Platform Altena 
   -Reactie brief deeltaxi bijgesloten 
   -Terugkoppeling advies BASDA over rapportage CEO Wmo bijgesloten -Raadsvoorstel Integrale Verordening, Advies BASDA en reactie op op advies bijgesloten 
  6. Advies beleidsregels nieuwe wet inburgering bijgesloten  
  7. Advies openbaarheid stukken en vergaderingen BASDA bijgesloten  
  8. Memo declaraties vrijwilligersvergoeding leden BASDA bijgesloten 
  9. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
  10. Rondvraag en sluiting 

  Agenda - 19 Oktober 2021

  AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 

  Datum :  19 oktober 2021 

  Locatie :  Sport en Cultureel centrum ’t Rondeel, ’t Rond 2, 4285 DE Woudrichem 

  Tijd : 19.30 – 21.30 u.   

  1. Opening en vaststellen agenda  
  2. Verslag overleg d.d. 14 september  2021, actielijst en overzicht adviezen bijgesloten  
  3. Mededelingen en ingekomen stukken   
  4. Bespreken Integrale Verordening Sociaal Domein – advies bijgesloten 
  5. Conclusies n.a.v. evaluatie bijeenkomst BASDA van 2 oktober jl. concept in  
     n.a.v.: bezit 
    - Nieuwe werkgroepen structuur; 
    - Openbaarheid van stukken.   
  6. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
  7. Voorstel vergaderplanning 2022; ter vaststelling bijgesloten  
  8. Rondvraag en sluiting 

  Op agenda overleg 30-11 o.a.: 

  • Kennismaking met Han Willem Groeneveld; teammanager Samenleving (tevens toelichting organisatiestructuur en stand van zaken kerngericht werken) 
  • Stand van zaken doorontwikkeling SD i.a.v. Carien Huizing; 
  • Nieuwe beleidsregels. 

  Op agenda overleg januari o.a.: 

  • Gesprek met de wethouder. 

  Agenda - 14 September 2021

   

  AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 

  Datum :  14 september 2021 

  Locatie :  Dorpshuis Tavenu, Singel 16a, Nieuwendijk 

  Tijd : 19.30 – 21.30 u.  

  AGENDA  

  1. Opening en vaststellen agenda  
   Verslag overleg d.d. 8 juni  2021, actielijst en overzicht adviezen bijgesloten 
  2. Mededelingen en ingekomen stukken  
   Ter informatie: Raadsinformatiebrief ‘wachtlijsten lokale toegang jeugd’ bijgesloten 
   Adviesvraag: cliënt ervaringsonderzoek WMO 2020 bijgesloten  
  3. Voortgang doorontwikkeling sociaal domein  
   i.a.v. Carien Huizing   
  4. Concept Integrale Verordening Sociaal Domein wordt nagestuurd 
   i.a.v. Bram Koolstra  
  5. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen  
  6. Rondvraag en sluiting 

  Agenda - 8 Juni 2021

   

  AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 

  Datum :  8 juni 2021 

  Locatie :  Smaak - Gemeente huis

  Tijd : 19.30 – 21.30 u.  

  AGENDA 

  1. Opening en vaststellen agenda 
  2. Verslag overleg d.d. 20 april 2021 en actielijst bijgesloten -Mededelingen en ingekomen stukken  

  -Antwoord MidZuid toegestuurd per mail op 29-04 
  -Antwoord n.a.v. advies Oog voor Elkaar bijgesloten 
  -Monitor Sociaal Domein bijgesloten 
  -Brief college en voorzitter over motie raad BASDA bijgesloten 
  -Overzicht adviezen bijgesloten 
  -Brief Senioren Platform Altena m.b.t. verkiezingen 2022 bijgesloten 
  -Vraag Progressief Altena over bijdrage verkiezingsprogramma 

         3.   Financiën 2020; raming 2021  

         4.   Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 

  o.a. – melding over de energietransitie 

         -  doorontwikkeling sociaal domein  

         5.    Regionale uitvoeringsagenda jeugdhulp RIB wordt  

  nagestuurd  

         6.    Woonvisie  

         7.     Rondvraag en sluiting 

  Agenda - 20 April 2021

  AGENDA 

  1. Opening en vaststellen agenda 
  2. Verslag overleg d.d. 9 maart 2021 en actielijst bijgesloten
  3. Mededelingen en ingekomen stukken  
   - Stand van zaken uitgebrachte adviezen en brieven bijgesloten 
   - Opvolging Dick van Herwijnen bij BASDA 
   - Werving teammanager Samenleving  
  4. Adviesaanvraag Uitvoeringskader Oog voor Elkaar 2022-2024 bijgesloten      
  5. Regionaal beleidskader nieuwe Wet Inburgering wordt nagestuurd  
  6. Beleid m.b.t. Mantelzorgwaardering wordt nagestuurd  
  7. Reactie gemeente op brief Seniorenplatform m.b.t. Hbh en communicatie daarover bijgesloten  
  8. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen Toegang, Verordening en  Voorliggend veld  
  9. Benoemen contactpersonen werkgroepen; graag voorstellen
  10. Rondvraag en sluiting 

  Agenda - 9 Maart 2021

  Online / Teams : 19.30 – 21.30 u.

  AGENDA

  1. Opening en vaststellen agenda 
  2. Verslag overleg d.d. 19 januari 2021 en actielijst
  3. Mededelingen en ingekomen stukken  
  • Telefoonlijst leden BASDA (bijgewerkt)
  • Taakverdeling BASDA-leden (bijgewerkt n.a.v. overleg 19-01)
  • Stand van zaken uitgebrachte adviezen en brieven
  1. MidZuid; notitie t.b.v. adviesraden 
  • stand van zaken onderzoek (quick scan) naar de samenwerking 

  en taakverdeling tussen Team Participatiewet en MidZuid  

  1. Voortgang project doorontwikkeling sociaal domein
  • Raadsvoorstel Beleidsuitgangspunten Sociaal Domein
  1. Brief Seniorenplatform m.b.t. Hbh; naar aanleiding van  

  Raadsinformatiebrief en communicatie met inwoners

  1. Terugkoppeling gesprek met wethouder Jorritsma over 

  betrokkenheid BASDA bij advisering d.d. 04-03-2021   

  1. Interne zaken BASDA 
  • Benoeming vicevoorzitter en secretaris  
  1. Rondvraag en sluiting 
  1.  

   

   

  Online / Teams : 19.30 – 21.30 u.

  AGENDA

  1. Opening en vaststellen agenda

  2. Verslag overleg d.d. 8 december 2020 en actielijst

  3. Mededelingen en ingekomen stukken

   • -  Reactie college op advies BASDA m.b.t. Beschermd Wonen

   • -  Telefoonlijst leden BASDA

  4. Conceptadvies mb.t. deeltaxi

  5. Voortgang project doorontwikkeling sociaal domein

  6. Stand van zaken uitgebrachte adviezen en brieven

  7. Interne zaken BASDA

   1. Conceptbegroting 2021

   2. Taakverdeling BASDA

   3. Rooster van aftreden BASDA

   4. Jaarverslag BASDA 2020

   5. Inwerkprogramma t.b.v. nieuwe leden? Is hier behoefte aan?

  8. Rondvraag en sluiting

   

   

  AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

  Datum : 8 december 2020
  Locatie : Dorpshuis Tavenu, Singel 16-a, 4255 HD Nieuwendijk
  Tijd: 19.30 – 21.30 u.

  AGENDA

  1. Opening en kennismaking nieuwe leden BASDA

  2. Vaststelling agenda

  3. Verslag en actielijst overleg d.d. 20 oktober 2020

  4. Mededelingen en ingekomen stukken

   1. Raadsinformatiebrief

   2. Verslag Reizigersoverleg d.d. 06-10-2020

  5. Stand van zaken uitgebrachte adviezen

  6. Terugkoppeling bezochte bijeenkomsten en webinars (Sociale Altena Code, Woonlabs, Beschermd Wonen, etc.)

  7. Proces rondom advisering m.b.t. Beschermd Wonen

  8. Interne zaken BASDA

   1. Evaluatie en conclusies

   2. Taakverdeling BASDA

  9. Rondvraag en sluiting

   

  Agenda - 20 oktober

  Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 
  Datum            : 20 oktober 2020
  Locatie          : De Werf, Woudrichem (vergaderruimte Loods)
  Tijd                 : 19.30 – 21.30 u. 
  AGENDA

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag en actielijst overleg d.d. 1 september 2020bijgesloten
  3. Mededelingen
   Nieuwe interim-manager Samenleving; Brecht Sies
  4. Concept-verordeningen
   - Wmo
   - Beschikkingstermijn schuldhulpverlening
  5. Voortgang project doorontwikkeling sociaal domein
  6. Interne zaken
   - Platform Wonen Zorg Welzijn: 
   terugkoppeling door Jan Spuijbroek;
   besluitvorming over wel of niet aansluiten vertegenwoordiger namens de BASDA bij het Platform
   -Stand van zaken uitgebrachte adviezen (lijstje)bijgesloten
   - Stand van zaken invulling vacatures BASDA
  7. Rondvraag en sluiting

  Agenda - 1 september

  AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

  Datum1 september 2020

  Locatie: De werf (vergaderruimte De Loods)
  Raadhuisplein 1
  4285 CP
  Woudrichem 
  (oude gemeentehuis woudrichem)

  Tijd19.30 – 21.30 u. 

  AGENDA

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Doorontwikkeling Sociaal Domein - Toelichting door Carien Huizing, transformatiemanager Sociaal Domein 
  3. Verslag en actielijst BASDA d.d. 16 juni jl.bijgesloten 
   N.a.v.: 
   - Reactie op voorstel van BASDA over suggestie om een consulentin te zetten om mensen te adviseren m.b.t. de ziektekostenverzekering
  • Terugkoppeling door Marjolein Berendsen over gesprek met Trema
  • Vertegenwoordiging BASDA in Platform WZW
  • KCV/deeltaxi
  • Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Reactie college op advies managementrapportagebijgesloten
  2. Stand van zaken uitgebrachte adviezen
  3. CEO 2020 Altenabijgesloten
  4. Stand van zaken rond de website van de BASDA
  5. Werving twee nieuwe leden voor de adviesraad (publiciteit, betrekken vrijwilligerscentrale Trema, etc.)
  6. Rondvraag en sluiting

  Uitnodiging tot bijwonen vergadering

  De vergaderingen van de Brede Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar en kunnen – na aanmelding - ingesproken worden. De agenda’s worden gepubliceerd op www.gemeentealtena.nl en de gemeentepagina in Het Kontakt.