Agenda

Data vergaderingen kalenderjaar

Voor 2021 staan de volgende vergaderdata gepland: 

 • 8 Juni
 • 7 September
 • 19 Oktober
 • 30 November

Agenda - 8 Juni 2021

 

AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 

Datum :  8 juni 2021 

Locatie :  Smaak - Gemeente huis

Tijd : 19.30 – 21.30 u.  

AGENDA 

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Verslag overleg d.d. 20 april 2021 en actielijst bijgesloten -Mededelingen en ingekomen stukken  

-Antwoord MidZuid toegestuurd per mail op 29-04 
-Antwoord n.a.v. advies Oog voor Elkaar bijgesloten 
-Monitor Sociaal Domein bijgesloten 
-Brief college en voorzitter over motie raad BASDA bijgesloten 
-Overzicht adviezen bijgesloten 
-Brief Senioren Platform Altena m.b.t. verkiezingen 2022 bijgesloten 
-Vraag Progressief Altena over bijdrage verkiezingsprogramma 

       3.   Financiën 2020; raming 2021  

       4.   Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 

o.a. – melding over de energietransitie 

       -  doorontwikkeling sociaal domein  

       5.    Regionale uitvoeringsagenda jeugdhulp RIB wordt  

nagestuurd  

       6.    Woonvisie  

       7.     Rondvraag en sluiting 

Agenda - 20 April 2021

AGENDA 

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Verslag overleg d.d. 9 maart 2021 en actielijst bijgesloten
 3. Mededelingen en ingekomen stukken  
  - Stand van zaken uitgebrachte adviezen en brieven bijgesloten 
  - Opvolging Dick van Herwijnen bij BASDA 
  - Werving teammanager Samenleving  
 4. Adviesaanvraag Uitvoeringskader Oog voor Elkaar 2022-2024 bijgesloten      
 5. Regionaal beleidskader nieuwe Wet Inburgering wordt nagestuurd  
 6. Beleid m.b.t. Mantelzorgwaardering wordt nagestuurd  
 7. Reactie gemeente op brief Seniorenplatform m.b.t. Hbh en communicatie daarover bijgesloten  
 8. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen Toegang, Verordening en  Voorliggend veld  
 9. Benoemen contactpersonen werkgroepen; graag voorstellen
 10. Rondvraag en sluiting 

Agenda - 9 Maart 2021

Online / Teams : 19.30 – 21.30 u.

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Verslag overleg d.d. 19 januari 2021 en actielijst
 3. Mededelingen en ingekomen stukken  
 • Telefoonlijst leden BASDA (bijgewerkt)
 • Taakverdeling BASDA-leden (bijgewerkt n.a.v. overleg 19-01)
 • Stand van zaken uitgebrachte adviezen en brieven
 1. MidZuid; notitie t.b.v. adviesraden 
 • stand van zaken onderzoek (quick scan) naar de samenwerking 

en taakverdeling tussen Team Participatiewet en MidZuid  

 1. Voortgang project doorontwikkeling sociaal domein
 • Raadsvoorstel Beleidsuitgangspunten Sociaal Domein
 1. Brief Seniorenplatform m.b.t. Hbh; naar aanleiding van  

Raadsinformatiebrief en communicatie met inwoners

 1. Terugkoppeling gesprek met wethouder Jorritsma over 

betrokkenheid BASDA bij advisering d.d. 04-03-2021   

 1. Interne zaken BASDA 
 • Benoeming vicevoorzitter en secretaris  
 1. Rondvraag en sluiting 
 1.  

 

 

Online / Teams : 19.30 – 21.30 u.

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Verslag overleg d.d. 8 december 2020 en actielijst

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

  • -  Reactie college op advies BASDA m.b.t. Beschermd Wonen

  • -  Telefoonlijst leden BASDA

 4. Conceptadvies mb.t. deeltaxi

 5. Voortgang project doorontwikkeling sociaal domein

 6. Stand van zaken uitgebrachte adviezen en brieven

 7. Interne zaken BASDA

  1. Conceptbegroting 2021

  2. Taakverdeling BASDA

  3. Rooster van aftreden BASDA

  4. Jaarverslag BASDA 2020

  5. Inwerkprogramma t.b.v. nieuwe leden? Is hier behoefte aan?

 8. Rondvraag en sluiting

 

 

AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Datum : 8 december 2020
Locatie : Dorpshuis Tavenu, Singel 16-a, 4255 HD Nieuwendijk
Tijd: 19.30 – 21.30 u.

AGENDA

 1. Opening en kennismaking nieuwe leden BASDA

 2. Vaststelling agenda

 3. Verslag en actielijst overleg d.d. 20 oktober 2020

 4. Mededelingen en ingekomen stukken

  1. Raadsinformatiebrief

  2. Verslag Reizigersoverleg d.d. 06-10-2020

 5. Stand van zaken uitgebrachte adviezen

 6. Terugkoppeling bezochte bijeenkomsten en webinars (Sociale Altena Code, Woonlabs, Beschermd Wonen, etc.)

 7. Proces rondom advisering m.b.t. Beschermd Wonen

 8. Interne zaken BASDA

  1. Evaluatie en conclusies

  2. Taakverdeling BASDA

 9. Rondvraag en sluiting

 

Agenda - 20 oktober

Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 
Datum            : 20 oktober 2020
Locatie          : De Werf, Woudrichem (vergaderruimte Loods)
Tijd                 : 19.30 – 21.30 u. 
AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag en actielijst overleg d.d. 1 september 2020bijgesloten
 3. Mededelingen
  Nieuwe interim-manager Samenleving; Brecht Sies
 4. Concept-verordeningen
  - Wmo
  - Beschikkingstermijn schuldhulpverlening
 5. Voortgang project doorontwikkeling sociaal domein
 6. Interne zaken
  - Platform Wonen Zorg Welzijn: 
  terugkoppeling door Jan Spuijbroek;
  besluitvorming over wel of niet aansluiten vertegenwoordiger namens de BASDA bij het Platform
  -Stand van zaken uitgebrachte adviezen (lijstje)bijgesloten
  - Stand van zaken invulling vacatures BASDA
 7. Rondvraag en sluiting

Agenda - 1 september

AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Datum1 september 2020

Locatie: De werf (vergaderruimte De Loods)
Raadhuisplein 1
4285 CP
Woudrichem 
(oude gemeentehuis woudrichem)

Tijd19.30 – 21.30 u. 

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Doorontwikkeling Sociaal Domein - Toelichting door Carien Huizing, transformatiemanager Sociaal Domein 
 3. Verslag en actielijst BASDA d.d. 16 juni jl.bijgesloten 
  N.a.v.: 
  - Reactie op voorstel van BASDA over suggestie om een consulentin te zetten om mensen te adviseren m.b.t. de ziektekostenverzekering
 • Terugkoppeling door Marjolein Berendsen over gesprek met Trema
 • Vertegenwoordiging BASDA in Platform WZW
 • KCV/deeltaxi
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Reactie college op advies managementrapportagebijgesloten
 2. Stand van zaken uitgebrachte adviezen
 3. CEO 2020 Altenabijgesloten
 4. Stand van zaken rond de website van de BASDA
 5. Werving twee nieuwe leden voor de adviesraad (publiciteit, betrekken vrijwilligerscentrale Trema, etc.)
 6. Rondvraag en sluiting

Uitnodiging tot bijwonen vergadering

De vergaderingen van de Brede Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar en kunnen – na aanmelding - ingesproken worden. De agenda’s worden gepubliceerd op www.gemeentealtena.nl en de gemeentepagina in Het Kontakt.