Skip to main content

Privacy verklaring

De Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena (BASDA) respecteert uw privacy. Wij moeten zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring leest u meer over de uitgangspunten van deBASDA bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen zo min mogelijk gegevens van u. Alleen als u het contactformulier invult of op een andere wijze informatie van ons vraagt, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens kunnen zijn uw naam, adresgegevens, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens zijn te herleiden naar u als natuurlijk persoon.

Als u onze website bezoekt, geeft u ons in sommige gevallen ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee uw voorkeuren worden geregistreerd.

 

Waarom heeft de BASDA uw gegevens nodig?

Wij hebben  uw persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld:

    uw verzoek te beoordelen en af te handelen

    u in te schrijven voor een bijeenkomst

    contact met u op te nemen.

 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De BASDA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld. Ook de eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren, is van invloed op de bewaartermijn.

 

Uw gegevens delen met anderen

Wij delen uw gegevens uitsluitend met andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Zij moeten zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De  BASDA is en blijft namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging van uw gegevens

DeBASDA neemt de bescherming van uw gegevens serieus. De privacywetgeving verplicht een goede bescherming van persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen.  BASDA is bewust bezig is met het beveiligen van uw persoonsgegevens. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Rechten van betrokkenen

De BASDA gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens. Of dat u het ergens niet mee eens bent. Hieronder wordt beschreven welke rechten u heeft.

 

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen als u vindt dat de BASDA onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt. Wij streven ernaar uw klacht binnen acht weken af te handelen. 

 

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit recht heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

 

Inzage

Desgewenst kunt u inzien welke gegevens van u bij ons zijn vastgelegd.

 

Als u een verzoek tot inzage heeft gedaan, ontvangt u binnen vier weken bericht over de door u opgevraagde persoonsgegevens. Zo kunt u controleren of de gegevens kloppen en of ze op een juiste manier zijn gebruikt.

 

Bent u het niet eens met de inhoud hiervan of u vindt u dat de BASDA  ten onrechte heeft geweigerd u inzage te geven? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. 

 

Recht op correctie en verwijdering

 

Als u onjuistheden vindt in uw persoonsgegevens, dan kunt u bij de BASDA  een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn. Ook als u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door ons gebruikt worden die in strijd is met de wet.

 

U kunt geen gebruik maken van het recht van verwijdering, als wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren.

 

Verzoek om correctie of verwijdering indienen

 

U kunt een verzoek doen tot corrective of verwijdering van persoonsgegevens. In uw verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wilt of welke persoonsgegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij om een legitimatie.

 

Wat kan ik verwachten na een correctie- of verwijderingsverzoek?

 

De BASDA reageert binnen vier weken op een correctie- of verwijderingsverzoek. Als besloten wordt uw gegevens te corrigeren of te verwijderen, dan doet de BASDA  dit zo spoedig mogelijk. In het geval de BASDA onjuiste gegevens aan andere organisaties heeft doorgegeven, worden deze organisaties zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de correctie of verwijdering.

 

Als de BASDA besluit om niet tegemoet te komen aan uw verzoek om correctie of verwijdering, ontvangt u een bericht met een onderbouwing van het besluit. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u daartegen bezwaar maken. 

 

Recht van verzet

U kunt de  BASDA  vragen om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van verzet. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciĆ«le doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft om u te verzetten. U kunt geen gebruik maken van het recht van verzet als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers.

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Iedere betrokkenen binnen de BASDA  draagt zorg voor een goede omgang met uw persoonsgegevens. Ook zijn al onze medewerkers en betrokkenen verplicht tot geheimhouding en gaan zij zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde personen mogen uw persoonsgegevens verwerken.

 

Cookies

De BASDA  gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.